logo

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie dokonywanych czynności działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne, między innymi:

  umowy sprzedaży,
  umowy darowizny,
  umowy zamiany,
  umowy o dożywocie,
  umowy o dział spadku,
  umowy o podział majątku wspólnego,
  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  umowy majątkowe małżeńskie,
  pełnomocnictwa
  testamenty,
  umowy spółek,
  umowy deweloperskie,
  protokoły, np. zgromadzeń organów spółek, zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
  oświadczenia o przyjęciu czy odrzuceniu spadku,
  oświadczenia lub umowy o ustanowieniu hipoteki,
  oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  inne akty notarialne.

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

A także podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

Sporządza poświadczenia, w tym:

  poświadczenia własnoręczności podpisu,
  poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  poświadczenia daty okazania dokumentu,

Doręcza oświadczenia

Sporządza protesty weksli i czeków

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej na podstawie dokonanych przez niego czynności

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Prosimy o telefoniczny, mailowy lub osobisty kontakt z Kancelarią, w celu uzyskania bezpłatnej informacji o dokumentach koniecznych do dokonania określonej czynności notarialnej, jak również wysokości opłat, podatków oraz wynagrodzenia notariusza w zakresie objętym świadczonymi usługami.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.